Nacházíte seÚvod » Pro studenty » Maturita

Maturita 2022

2021/2022

Časový rozpis O4

Časový rozpis O4T

Jmenování MZ O4

Jmenování MZ O4T

---

Seznam maturitních předmětů a forma zkoušení

---

Dle § 79 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon a dle § 15 vyhlášky 177/2009 Sb., Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, se ve školním roce 2021/2022 konají zkoušky profilové části maturitní zkoušky oboru Oděvnictví formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí (dále "MPO").

MPO - harmonogram

MPO - způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturi tní práce

MPO - povinné prvky

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020/2021


Jednotné zkušební schéma - PODZIM

JZS

Časový rozpis ústních maturitních zkoušek - PODZIM

O4T, O4

Jmenování maturitních komisí pro profilovou část MZ - PODZIM

O4T

O4


Časový rozpis ústních maturitních zkoušek - JARO

O4T

O4

Navýšení počtu opravných/náhradních zkoušek:

Dle OOP Maturitní zkoušky-dodatek se navyšuje počet opravných zkoušek o jednu opravnou zkoušku u každé zkoušky konané formou didaktického testu společné části.

Dále osobě, která je přihlášena ke konání praktické zkoušky se navyšuje počet opravných termínů o jeden opravný termín u každé praktické zkoušky. K tomuto opravnému termínu musí žák podat přihlášku na mimořádný termín praktické zkoušky ředitelce školy do 3 pracovních dnů - více v OOP Maturitní zkoušky - dodatek.


Ústní zkouška z CJL, ANJ:

Pokud chce žák zkoušku konat, musí o tom písemně informovat ředitelku školy do 30. dubna 2021 - viz Formulář


Termíny jednotlivých zkoušek:

Časové rozvržení maturitních zkoušek zde

Praktická matuirtní zkouška - rozpis PMZ O4

Praktická matuirtní zkouška - rozpis PMZ O4T

Jmenování matuirtní komise O4

Jmenování matuirtní komise O4T

 

Kdo bude maturovat v jarním termínu a kdo si počká na podzimní?

Dle Opatření obecné povahy - Maturitní zkouška, č.j.: MSMT-3267/2021-1 ze dne 29. ledna 2021 jsou přijata následující opatření:

K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce do 1. prosince 2020 ředitelce školy a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021.
Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí školního roku 2020/2021 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou zkoušku do 30. června 2021 - obě zkoušky se konají formou komisionální.
Jestliže žák o to požádá, ředitelka školy umožní žákovi konat náhradní či opravné zkoušky do 31. března 2021 (viz formulář Žádost). Žádost musí být podána do 26. února 2021 na studijní oddělení.
Pokud žák opravné zkoušky či zkoušky v náhradním termínu do 31. března 2021 nevykoná úspěšně, nemůže konat jarní maturitní zkoušky a i nadále pokračuje ve výuce ve 2. pololetí. Žákem školy je takový žák do 30. června 2021.
Žák, který vykonal zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku za 1. pololetí do 30. června 2021, koná maturitní zkoušky v podzimním termínu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné pokyny a termíny:

  • pokyny a termíny k přihlášení se k jarnímu termínu maturity zde
  • pokyny a termíny k přihlášení se k podzimnímu termínu maturity zde
  • informace o vysvědčení a o protokolu o výsledcích MZ zde.

Studenti, kteří se přihlásí k jarnímu/podzimnímu termínu maturitních zkoušek, budou maturovat z předmětů společné části MZ (pouze didaktické testy) a z profilových předmětů (písemné práce, ústní zkoušení, praktická MZ).

Profilové předměty se u oborů Oděvnictví a Textilnictví liší. Podrobnosti najdete v záložce Maturitní předměty.

 

Přihlášky k maturitní zkoušce

 

Postup podání přihlášky k MZ jaro 2021

 

1) Student si v odkazu otevře přihlášku svého oboru vzdělávání

2) Dovyplní potřebné údaje - 1. strana - rok ukončení SŠ, třída, vlastní nacionále, zakřížkuje zkušební předmět povinné zkoušky ve společné části MZ (řádný termín či náhradní nebo opravná zkouška). Dle Vyhlášky 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze "vyhláška", je v rámci společné části MZ konán pouze didaktický test.

3) Dovyplní potřebné údaje - 2. strana - vypíše zkušební předměty profilové části maturitní zkoušky (POZOR - nově dle "vyhlášky" je v profilové části CJL písemná práce, CJL ústní zkouška, CJ písemná práce, CJ ústní zkoušení) - viz záložka "matuirtní předměty".

4) Dovyplní potřebné údaje - 2. strana - doplňující informace/přiznané uzpůsobení podmínek pro konání MZ dle Doporučení vystaveného školským poradenským zařízením.

5) Student přihlášku vytiskne, doplní datum a své jméno a podepíše.

6) Student doručí přihlášku do školy k rukám paní Jonášové do 1. 12. 2020 třemi možnými způsoby:

osobně na studijní oddělení
(paní Jonášová)
každý všední den 8:00 - 12:00
poštou na adresu školy Tyršova 1, Liberec V, 460 01 Liberec
naskenované zaslat na e-mail studijni@spstliberec.cz po přijetí vám bude zaslán potvrzovací e-mail; jestliže potvrzovací e-mail neobdržíte, prosím okamžitě kontaktujte školu 485 110 096  • K jarnímu termínu MZ se studenti přihlašují do 1. prosince. K podz. termínu se studenti přihlašují do 25. června.
  • V případě nároku na přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky musíte odevzdat platný posudek ŠPZ.
  • Každý přihlášený žák si vyzvedne výpis z registru přihlášek od třídního učitele. Správnost všech údajů žák stvrdí svým podpisem. Pokud se nějaké údaje neshodují, je třeba nepodepsaný výpis vrátit třídnímu učiteli a požadovat změnu jejich zápisu do registru.

Informace k volbě předmětu naleznete zde

 

Oficiální stránky maturity 2021

Vyčerpávající informace o maturitní zkoušce 2021 naleznete na: maturita.cermat.cz

Dokumenty

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb., vyhlášky č. 173/2014 Sb., vyhlášky č. 214/2015 Sb., vyhlášky č. 197/2016 Sb., vyhlášky č. 311/2016 Sb., vyhlášky č. 243/2017 Sb. a , vyhlášky č. 232/2018 Sb. a vyhlášky č. 405/2020 Sb.


Kontakt

Střední průmyslová
škola textilní
Tyršova 1
Liberec 460 01

 

Tel +420 485 110 096
info@spstliberec.cz

Napište nám

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

© 2013 Střední průmyslová škola textilní

Webové stránky od Prezentujte se